top of page

โครงสร้าง

รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

ร้านค้า
สวัสดิการ

โภชนา
การ

ประชา
สัมพันธ์

ธุรการ
แผนงาน
โครงการ

ชุมชน
สัมพันธ์

โสต
ทัศนศึกษา

อาคาร
สถานที่

ติดตาม
ประเมินผล

ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

บ้าน
พักครู

นักการ
ภารโรง

หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป

น้ำดื่ม
โรงเรียน

รองหัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป

bottom of page